THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 10/09/2016

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

66 14 ngày
17 13 ngày
56 12 ngày
84    12 ngày
15 11 ngày
41 11 ngày
25 10 ngày
33    9 ngày
38 9 ngày
02 8 ngày
07 8 ngày
45 8 ngày
71 8 ngày
19 7 ngày
51    7 ngày
60 7 ngày
13 6 ngày
29    6 ngày
46 6 ngày
62 6 ngày
74 6 ngày
91 6 ngày
49 5 ngày
54 5 ngày
63    5 ngày
88    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

06 14 lần
12 14 lần
26 14 lần
79    14 lần
85 14 lần
87 14 lần
00 13 lần
81    13 lần
09 12 lần
37 12 lần
42 12 lần
73 12 lần
03 11 lần
16    11 lần
27 11 lần
31 11 lần
45    11 lần
55 11 lần
76 11 lần
05 10 lần
13 10 lần
20 10 lần
51    10 lần
57 10 lần
70 10 lần
74 10 lần
88 10 lần
89 10 lần
94 10 lần
96    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 66 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 29 ngày (từ 17/11/2014 đến 15/12/2014)

Cặp số 17 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 21 ngày (từ 11/03/2011 đến 31/03/2011) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

74 402 ngày
49 380 ngày
08 334 ngày
55 333 ngày
69    319 ngày
59 318 ngày
45 302 ngày
79 264 ngày
60    262 ngày
68 260 ngày
28 252 ngày
72    239 ngày
14 237 ngày
76 198 ngày
33 193 ngày
67 191 ngày
85 186 ngày
51 165 ngày
32 161 ngày
95    159 ngày
47 158 ngày
23 153 ngày
36 152 ngày
21 149 ngày
88    145 ngày
80 140 ngày
66 139 ngày
15 138 ngày
25 136 ngày
53     126 ngày