THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 08/09/2016

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

66    12 ngày
17 11 ngày
24 11 ngày
64 11 ngày
56 10 ngày
84    10 ngày
11 9 ngày
15 9 ngày
41 9 ngày
25 8 ngày
35 8 ngày
92 8 ngày
33    7 ngày
38 7 ngày
89 7 ngày
02 6 ngày
07 6 ngày
45 6 ngày
71    6 ngày
86 6 ngày
00 5 ngày
19 5 ngày
47 5 ngày
51    5 ngày
60 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

12 15 lần
87 15 lần
42    14 lần
06 13 lần
73 13 lần
79 13 lần
26 12 lần
31 12 lần
37 12 lần
55    12 lần
85    12 lần
88 12 lần
94 12 lần
00 11 lần
03 11 lần
09 11 lần
20 11 lần
27 11 lần
45 11 lần
58    11 lần
81 11 lần
07 10 lần
13 10 lần
16    10 lần
41 10 lần
51 10 lần
54 10 lần
62 10 lần
74 10 lần
76    10 lần
96    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 66 đã 12 ngày chưa ra, cực đại là 29 ngày (từ 17/11/2014 đến 15/12/2014)

Cặp số 17 đã 11 ngày chưa ra, cực đại là 21 ngày (từ 11/03/2011 đến 31/03/2011)

Cặp số 24 đã 11 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 02/05/2015 đến 26/05/2015)

 Cặp số 64 đã 11 ngày chưa ra, cực đại là 19 ngày (từ 17/12/2008 đến 04/01/2009)

Đặc biệt lâu chưa ra:

74 400 ngày
49 378 ngày
08    332 ngày
55 331 ngày
69 317 ngày
59 316 ngày
45 300 ngày
79 262 ngày
60    260 ngày
68 258 ngày
28 250 ngày
72 237 ngày
14 235 ngày
01    220 ngày
76 196 ngày
33 191 ngày
67    189 ngày
85 184 ngày
51 163 ngày
32 159 ngày
95 157 ngày
47 156 ngày
23    151 ngày
36 150 ngày
21 147 ngày
88 143 ngày
80 138 ngày
66 137 ngày
15 136 ngày
25    134 ngày