THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 05/09/2016

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

48 27 ngày
21 20 ngày
50 11 ngày
18    10 ngày
66 9 ngày
17 8 ngày
24 8 ngày
32 8 ngày
40 8 ngày
53    8 ngày
59 8 ngày
61 8 ngày
64    8 ngày
56 7 ngày
84 7 ngày
11    6 ngày
15 6 ngày
31 6 ngày
41 6 ngày
68 6 ngày
69 6 ngày
14    5 ngày
23 5 ngày
25 5 ngày
35 5 ngày
58 5 ngày
90 5 ngày
92 5 ngày
96    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

87 15 lần
12 14 lần
79    14 lần
94 13 lần
00 12 lần
06    12 lần
26 12 lần
41 12 lần
55 12 lần
88 12 lần
96 12 lần
03 11 lần
07    11 lần
13 11 lần
37 11 lần
45    11 lần
54 11 lần
62 11 lần
73 11 lần
85 11 lần
02 10 lần
08    10 lần
09 10 lần
16 10 lần
20 10 lần
27 10 lần
33 10 lần
42 10 lần
51    10 lần
53 10 lần
58 10 lần
74 10 lần
81 10 lần
83 10 lần
89    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 48 đã 27 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 12/08/2007 đến 04/09/2007)

Cặp số 21 đã 20 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 11/05/2016 đến 07/06/2016) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

74 397 ngày
49 375 ngày
08 329 ngày
55    328 ngày
69 314 ngày
59 313 ngày
45 297 ngày
79    259 ngày
60 257 ngày
68 255 ngày
28    247 ngày
72 234 ngày
14 232 ngày
01 217 ngày
76 193 ngày
33 188 ngày
67    186 ngày
85 181 ngày
51 160 ngày
32 156 ngày
95 154 ngày
47 153 ngày
23    148 ngày
36 147 ngày
21 144 ngày
88 140 ngày
80 135 ngày
66 134 ngày
15 133 ngày
25    131 ngày
31   128 ngày