THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 02/09/2016

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

48 24 ngày
21 17 ngày
22 16 ngày
05 10 ngày
63    9 ngày
43 8 ngày
50 8 ngày
93    8 ngày
99 8 ngày
18 7 ngày
77 7 ngày
39    6 ngày
66 6 ngày
12 5 ngày
16 5 ngày
17 5 ngày
24    5 ngày
32 5 ngày
40 5 ngày
51 5 ngày
53 5 ngày
59 5 ngày
61 5 ngày
64    5 ngày
91 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

37 13 lần
87    13 lần
00 12 lần
03 12 lần
06 12 lần
08 12 lần
12 12 lần
41 12 lần
53    12 lần
55 12 lần
76 12 lần
81 12 lần
94 12 lần
96 12 lần
07    11 lần
09 11 lần
27 11 lần
33    11 lần
45 11 lần
62 11 lần
71 11 lần
83 11 lần
89 11 lần
02 10 lần
13    10 lần
14 10 lần
19 10 lần
51    10 lần
54 10 lần
56 10 lần
58 10 lần
73 10 lần
79 10 lần
85    10 lần
88 10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 48 đã 24 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 12/08/2007 đến 04/09/2007)

Cặp số 21 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 11/05/2016 đến 07/06/2016)

Cặp số 22 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 08/06/2007 đến 07/07/2007)

Đặc biệt lâu chưa ra:

74 394 ngày
49 372 ngày
08    326 ngày
55 325 ngày
69 311 ngày
59 310 ngày
45 294 ngày
79 256 ngày
60    254 ngày
68 252 ngày
28 244 ngày
72 231 ngày
14 229 ngày
01    214 ngày
76 190 ngày
33 185 ngày
67    183 ngày
85 178 ngày
16 170 ngày
51 157 ngày
32 153 ngày
95 151 ngày
47 150 ngày
23    145 ngày
36 144 ngày
21 141 ngày
88 137 ngày
80 132 ngày
66 131 ngày
15    130 ngày
25 128 ngày
31    125 ngày